vacatures.ap.be

Dossierbeheerder voor het College Ethische Evaluatie Klinische Studies

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Opleiding: 
MC - Bedrijfsmanagement - Logistiek management
MC - Office management - Management assistant
MC - Office management - Medical management assistant
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Sector: 
Overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Context

De nieuwe Europese Verordening betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (536/2014) wil onder andere de goedkeuringsprocedure voor klinische studies harmoniseren en vereenvoudigen. Via een Europees portaal zullen de aanvragen ingediend worden en na evaluatie een enkel besluit gecommuniceerd worden. Er zal voor de beoordeling meer samengewerkt worden tussen de agentschappen en ethische comités van de verschillende lidstaten. Binnen de nieuwe Europese context zijn in België het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en een ethisch comité (EC) gezamenlijk verantwoordelijk voor de evaluatie van een klinische studie. Er wordt binnen de FOD Volksgezondheid een College samengesteld dat momenteel uit 3 personen bestaat. Het College zal het proces van ethische evaluatie door de ethische comités coördineren en de kwaliteit ervan bewaken. Meer informatie over het College vind je hier.

Als dossierbeheerder binnen het College “Klinische Proeven” zijn je belangrijkste taken:

• Je zorgt voor de selectie van het ethisch comité volgens de richtlijnen vastgelegd in een Koninklijk Besluit.
• Je stuurt de aanvragen door naar het ethisch comité (ter evaluatie of ter notificatie volgens de afgesproken procedure), je volgt de strikte naleving van de termijnen op en zorgt voor het agendabeheer.
• Je verzorgt een efficiënte coördinatie tussen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de betrokken ethische comités. Het College fungeert als contactpunt voor zowel het FAGG als de ethische comités.
• Je organiseert de vergaderingen van het College (o.a. agenda opstellen, het voorbereiden van de documenten, het reserveren van een vergaderzaal, enz.).
• Je werkt mee aan de voorbereiding van het jaarlijkse activiteitenverslag.
• Je werkt mee aan de voorbereiding en berekeningen van de betalingen aan de ethische comités.

Meer info over de jobinhoud?
Katelijne Anciaux
Quality Expert CT College
E-mail: ct.college@health.fgov.be

Profiel: 

- Jonger dan 26 jaar (in het kader van een startbaanovereenkomst)
- In het bezit zijn van een diploma van bachelor

Gedragsgerichte competenties

• Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
• Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je verzekert hen een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
• Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Technische competenties

• Je drukt jezelf mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.
• Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden om informatie, ideeën en meningen zonder spelfouten neer te schrijven.

Pluspunten

•Je komt terecht in een tweetalige werkomgeving, kennis van het Frans is een pluspunt.
•Je bent goed vertrouwd met de meest courante softwareprogramma’s en Office-applicaties.
•Je hebt een affiniteit met het domein van de gezondheidszorg

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Opgelet! Het betreft een startbaanovereenkomst voor jongeren jonger dan 26 jaar.

Arbeidsvoorwaarden: 

Je wordt aangeworven als contractueel personeelslid met een startbaanovereenkomst (eenjarig contract met mogelijkheid tot verlenging), in niveau B met bijhorende weddeschaal (B1).

Minimum aanvangswedde: 28.682,74 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voor meer informatie over de weddeschalen kan je terecht op http://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator

•Je plaats van tewerkstelling: Eurostation, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel.
•Je werkregime is voltijds.

Voordelen

•Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
•Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
•Voordelige hospitalisatieverzekering
•Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
•Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
•Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
•Allerlei sociale voordelen
•Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
•Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
•Mogelijkheid om te telewerken met financiële tussenkomst voor je internetabonnement (in overleg met de verantwoordelijke van je dienst)
•Glijdende werkuren in een 38-uren week
•26 dagen verlof per jaar, betaald verlof tussen Kerst en Nieuwjaar

Ontdek alle informatie en voordelen over werken bij de federale overheid op www.fedweb.belgium.be, het portaal van het federale personeel.

Extra informatie: 

Er is één plaats vacant bij de dienst Acute en Chronische Zorg van het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De dienst Acute en Chronische Zorg is verantwoordelijk voor een groot aantal activiteiten die verband houden met de modernisering van de organisatie en financiering van de gezondheidszorg (bv. pilootprojecten geïntegreerde zorg), de coördinatie van het interfederale programma e-gezondheid, dat gericht is op de informatisering van de zorgprocessen en de administratieve processen in de gezondheidszorgsector, het beheer van projecten e-gezondheid (bijv. het elektronisch dossier in ziekenhuizen, BELRAI, de patiënt health viewer, enz.), het projectbeheer van kwaliteitszorg, enz.

Het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg heeft als opdracht bij te dragen tot het verzekeren van een duurzaam, toegankelijk en kwaliteitsvol gezondheidszorgsysteem voor alle burgers. Diverse domeinen van de gezondheidszorg behoren tot het actieterrein van het DG: de organisatie, toegankelijkheid en financiering van de zorg, het ziekenhuisbeleid, het beleid met betrekking tot de gezondheidszorgberoepen en de uitoefening ervan, de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor geïnterneerden, de organisatie van de dringende medische en psychosociale zorg en hulpverlening, enz.

Het DG Gezondheidszorg speelt binnen het federale gezondheidszorgbeleid een belangrijke rol op vlak van beleidsvoorbereiding en planning binnen het gezondheidszorgsysteem, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en praktijkinzichten. Het overleg met de belanghebbenden in de raden en commissies in de schoot van het DG worden inhoudelijk en praktisch ondersteund. Reglementaire teksten worden voorbereid met het oog op de uitvoering van het beleid. Operationele processen worden professioneel beheerd met het oog op het tijdig en kwaliteitsvol afleveren aan onze klanten van allerhande goedkeuringen en toelatingen, de berekening van budgetten en subsidies, e.d.m. Het DG houdt ook toezicht op de correcte aanwending van de middelen en de naleving van de regelgeving.

Ontdek de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op www.health.belgium.be.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
12 augustus, 2019 to 31 augustus, 2019
E-mail sollicitaties: 
selection@health.fgov.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
Victor Hortaplein 40 bus 10
Postcode: 
1060
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.