vacatures.ap.be

Duurzaamheidsambtenaar

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Stabroek
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
WT - Chemie - Chemie
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Gemeente Stabroek
Sector: 
overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Ben jij degene die we zoeken ?
Als duurzaamheidsambtenaar ben jij de persoon op wie het bestuur rekent om actief te werken aan de toekomst van Stabroek en zo het ambitieus duurzaam beleid verder uit te werken.
Je werkt proactief mee aan de eigenheid van Stabroek als poldergemeente dat, vlakbij de haven van Antwerpen, heel wat uitdagingen, maar ook vele kansen biedt.
Je bent het gezicht van het bestuur naar de burger en de collega’s toe, om vanuit een inhoudelijke deskundigheid informatie en advies te verstrekken op het vlak van milieu en duurzaamheid.
Je maakt samen met je collega-duurzaamheidsambtenaar deel uit van een dynamische tandem waar samenwerking en zelfstandig werken beide belangrijk zijn. Je hebt een gedreven team en externe partners die achter je staan.
Als duurzaamheidsambtenaar ben jij degene die instaat voor het stimuleren van een duurzaam beleid in de werking van de gemeentelijke diensten.
Ben jij de duurzaamheidsambtenaar die vlot kan communiceren en die een echte teamspeler is ?

Kan jij je vinden in onze organisatiewaarden ?
S Samenwerken, teamspelers
T Transparantie, integriteit
A Ambitie om de beste kwaliteit te bieden
B Betrokkenheid, aandacht voor elkaar
R Resultaatgericht, ondernemend
O Organisatiefierheid, loyaliteit
E Efficiëntie en effectiviteit
K Klantgerichtheid, aandacht voor alle burgers
-

Ofwel Ben je houder van minstens een bachelor diploma met een relevante specificatie

Ofwel Kan je 5 jaar relevante beroepservaring voorleggen.
én slaag je voor een niveau- of capaciteitstest;

Ofwel Beschik je over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, (EVC-attest) uitgereikt
overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid én je kunt
minstens 4 jaar relevante beroepservaring bewijzen in overeenstemming met de
functiebeschrijving.

Ofwel Heb je een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die je gevolgd hebt bij
een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding én je kunt minstens
4 jaar relevante beroepservaring bewijzen in overeenstemming met de functiebeschrijving.

- Je bent Belg of een onderdaan van een Europese lidstaat.
- Je bent van onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke en politieke rechten.
- Je bent lichamelijk geschikt, wat moet blijken uit een attest afgeleverd door de arbeidsgeneesheer van het lokaal bestuur.

Profiel: 

De duurzaamheidsambtenaar werkt in team samen met je collega-duurzaamheidsambtenaar, de milieuambtenaar en de front-/backmedewerker milieu en duurzaamheid en rapporteert rechtstreeks aan de directeur grondgebonden dienstverlening.
Doelstelling van de functie
De duurzaamheidsambtenaar is verantwoordelijk voor het implementeren, het voeren en het uitbouwen van een duurzaam gemeentelijk beleid. Hij/zij geeft vanuit een inhoudelijke deskundigheid adviezen op het vlak van milieu en duurzaamheid.
Functie-inhoud:
Overzicht van de verantwoordelijkheidsgebieden met voorbeelden van activiteiten:

1.Uitvoeren van gespecialiseerde / vakspecifieke opdrachten.
- Voorbereiden, opvolgen en afhandelen van specifieke complexe of gevoelige dossiers.
- Behandelen van problemen binnen het eigen vakgebied.
- Opstarten, opbouwen, uit- en afwerken van projecten.
- Eventueel en na goedkeuring van hogerhand, door inschakeling van gespecialiseerde hulp van externen.
- Stimuleren van de integratie van de principes van duurzame ontwikkeling in het gemeentelijk beleid en de werking van de gemeentelijke diensten. Ontwikkeling, planning, invulling, advisering van de gemeentelijke diensten en organen en integratie van duurzame ontwikkeling in de verschillende beleidsdomeinen waaronder milieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, openbare werken, mobiliteit en energie.
- Onderzoek van de gemeentelijke reglementen, infrastructuur, bestekken e.d. in functie van duurzame criteria en de opmaak, uitvoering en opvolging van de actieplannen op bovenvermelde vlakken.
- …
2.Verlenen van informatie, advies of technische assistentie.
- Verzorgen en coördineren van communicatie, educatie en sensibilisering t.o.v. de gemeentelijke diensten, specifieke doelgroepen en bevolking.
- Behandelen van vragen van burgers met betrekking tot bepaalde materie.
- Behandelen van vragen van collega’s.
- Informatieverstrekking en sensibilisering d.m.v. schriftelijke communicatie, vergaderingen organiseren en mondelinge communicatie. Dit kan zowel in het openbaar zijn als in een rapportagevorm.
3.Plannen en organiseren van de werking binnen een bepaald domein.
- Uitwerken van procedures, modaliteiten.
- De gemeente voorbereiden op klimaatverandering.
- Acties uit het gemeentelijk klimaatactieplan verder uitwerken en implementeren.
- …

4.Uitvoeren van controles en evaluaties.
- Nazicht/screenen van alles in het kader van de beleidsdoelstelling ‘Het lokaal bestuur Stabroek engageert zich om het gebruik van grondstoffen en energie te verminderen. Zowel in de gemeentelijke organisatie, als door het stimuleren van de inwoners en de lokale economie. Om zo gezamenlijk onze ecologische voetafdruk te verkleinen ‘.
- Controleren van feiten en gegevens.
5.Opvolgen van evoluties/ontwikkelingen met het oog op invoeren in de dienst.

- Zelfstandig acties en projecten uitwerken .
- Kunnen samenwerken in teamverband om deze acties succesvol uit te rollen.
- Het opvolgen van evoluties/ontwikkelingen in het vakgebied door participatie aan vakopleidingen, doornemen van vakliteratuur, enz.
- Het formuleren van onderbouwd advies betreffende nieuwe middelen, gewijzigde aanpak, informatisering mogelijkheden, enz.
- …

6.Meewerken aan het uitbouwen van de ruimere organisatie.
- Beleidsadvies geven aan directeur grondgebonden dienstverlening.
- Coördineren van en participeren aan overleg met collega’s van andere diensten om diensten
- overschrijdende dossiers op te lossen.
- Coördineren en stimuleren van dienstoverschrijdend overleg in het kader van de uitvoering van het beleid voor een duurzame ontwikkeling.
- Uitbouwen van een intern milieuzorgsysteem op vlak van kantoormaterialen, cateringsproducten, schoonmaakmiddelen, materialen voor tuin- en groenaanleg, - onderhoud en meubilair, bestrijdingsmiddelen, bouw- en onderhoudsmaterialen.
- Ook op het vlak van afvalpreventie, hergebruik van afval en selectieve inzameling van afvalstoffen, milieuverantwoord productgebruik en gebruik van duurzame grondstoffen, reductie van bestrijdingsmiddelen, duurzaam lokaal watergebruik/integraal waterbeheer, bevordering van de natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, openbare werken, duurzame mobiliteit en zuinig energiegebruik.
- .…
7.Deelnemen aan overleg met externe partners.
- Participeren aan allerlei overleggroepen en fora m.b.t. de vakdiscipline vb. huishoudens, eigen personeel, scholen, handelaars, bedrijven, verenigingen,…
- Begeleiden van de communicatie tussen de gemeentelijke diensten i.v.m. duurzame principes en begeleidt de communicatie naar de burger.
- Creativiteit bij het voorstellen van duurzame alternatieven en over het vermogen beschikken om de verschillende acties kaderend in een duurzaam gemeentelijk beleid uit te werken binnen de eigenheid en de mogelijkheden van de verschillende doelgroepen.
- Onderhandelen over nieuwe samenwerkingsakkoorden met leveranciers, onderaannemers, …
- Ontwikkelen van een netwerk aan contacten voor informatie, advies,…

Competenties:
vakkennis vaktechnische vaardigheden integriteit
eerlijkheid teamwerk organisatiesensitiviteit
probleemoplossend vermogen informatieverwerking organisatievermogen
plannen en organiseren initiatief communicatie
relationele vaardigheden organisatiebetrokkenheid loyauteit

Arbeidsvoorwaarden: 

Wat bieden wij jou ?
Het lokaal bestuur van Stabroek gaat over tot de aanwerving van een halftijdse duurzaamheidsambtenaar B1-B3.
Het betreft hier een halftijdse (17,5/35) betrekking in contractueel verband met een vervangingsovereenkomst van lange duur, met toekomstperspectieven.

Deze functie kan tevens tijdelijk gecombineerd worden met een halftijdse vervanging wegens ziekte, dit tot een voltijdse functie.
De functie is te begeven bij aanwerving.

Je dient 17,5 werkuren per week te presteren in 5 werkdagen volgens een glijdend uurrooster: je werkt alvast op donderdag- en vrijdagvoormiddag, de 3 overige dagen worden bepaald in onderling overleg. of indien van toepassing: 35u/week te werken over 5 werkdagen indien gecombineerd met halftijdse vervanging wegens ziekte.

De werkplek is op het gemeentehuis – Dorpsstraat 99 - 2940 Stabroek, maar je dient bereid te zijn je te verplaatsen naar alle andere gemeentelijke gebouwen.

Extra-legale voordelen:
- Aangename werksfeer en fijne collega’s in een groene en landelijke omgeving.
- 35u/week in een glijdend uurrooster.
- 32 dagen vakantie (excl. feestdagen die in het weekend vallen).
- 14 betaalde feestdagen .
- Maaltijdcheques aan 8 euro.
- Mobiliteitsvergoeding voor wie woon-werkverkeer te voet of per fiets aflegt.
- Tot 60% tussenkomst in kosten openbaar vervoer.
- Tweede pensioenpijler 2,5%.
- Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten.
- Gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang aan verminderd tarief Lidmaatschap bij GSD-V, kortingen via de PlusPas.
- Opleidingsmogelijkheden.

Begin bruto maandwedde in schaal B1: 1.230,39 euro bruto, exclusief haard/standplaatsvergoeding.
Bijvoorbeeld: in dienst komen met maximum 10 jaar geldelijke anciënniteit geeft een bruto maandwedde in schaal B1 van 1.408,20 euro bruto, exclusief haard/standplaatsvergoeding.

Kandidaten die gelijkaardige prestaties verricht hebben in de openbare sector mogen deze jaren in rekening brengen voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.
Kandidaten die een gelijkaardige functie uitoefenen op een zelfde niveau in de openbare sector mogen deze jaren in rekening brengen voor de vaststelling van de schaalanciënniteit.
Kandidaten die gelijkaardige prestaties verricht hebben in de privé sector of als zelfstandige, kunnen hiervan tot maximum 10 jaren inbrengen voor het vaststellen van de geldelijke anciënniteit.

Extra informatie: 

Voor meer informatie, bekijk onze infobundel op de gemeentelijke website. www.stabroek.be/vacature

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
25 mei, 2020 to 15 juni, 2020
E-mail sollicitaties: 
sollicitaties@stabroek.Be
Plaats: 
Stabroek
Straat en huisnummer: 
Dorpsstraat 99
Postcode: 
2940
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.